Artsakh North

.

.

.

The Cultural Genocide

the lost heritage of the Armenian Church

.

.

.

.

Tzitzernavank
Ծիծեռնավանք
Kashatagh, Artsakh

5-7th century, under occupation

39°38’39.5″N 46°24’28″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Shoghavank
Շողավանք
Shoghavank, Artsakh

17th century, under occupation

39°47’08.5″N 46°10’06″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Saint Peter and Paul
Սուրբ Պետրոսի եւ Պողոսի մատուռ
Tandzut cave church, Tandzut, Artsakh

under occupation

39°40’52.5″N 46°23’18.5″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Holy Mother of God, Arakhish Monastery
Սուրբ Աստվածածին, Արախիշի վանք 
Arakhish, Artsakh

under occupation

39°50’10.5″N 46°24’10.5″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Arakelots Monastery
Սուրբ Առաքելոց վանք
Himnashen, Artsakh

under occupation, completely destroyed

39°52’11″N 46°14’56″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Our Lady of Tsar Monastery
Սուրբ Մարիամ Աստուածածնի վանք
Tsar, Karvadjar, Artsakh

14th century (1301), under occupation

40°00’13.5″N 45°57’33.5″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Handaberd church
Հանդաբերդի եկեղեցի
Handaberd Fortress, Kanravan, Nor Karachinar, Artsakh

13th century (1275), under occupation

40°13’24.5″N 46°08’44.5″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Dadivank
Դադիվանք
Vank, Artsakh

9-12th century

40°09’42″N 46°17’18″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Charektar Monastery
Չարեքթար վանք
Charektar, Artsakh

13th century (1260), completely destroyed

40°08’16.N 46°20’38″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Khatravank
Խաթրավանք
Khatravank, Artsakh

13th century (1204), completely destroyed

40°07’13.5″N 46°23’58.5″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tiramayr, Holy Mother of God Monastery
Տիրամայր, Սուրբ Աստուածածնի վանք
Vaghouhas, Artsakh

13th century

40°06’40.5″N 46°28’23″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Karmiravank
Կարմիրավանք
Karmiravank, Artsakh

13th century, completely destroyed

40°04’58″N 46°27’58″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Yerits Mankants Monastery
Երից Մանկանց վանք
near Djraberd Fortress, Artsakh

17th century (1691)

40°15’07″N 46°38’22.5″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Saint John the Precursor church
Սուրբ Հովհաննես Կարապետ եկեղեցի
Martakert, Artsakh

13th century (1216)

40°11’20.5″N 46°47’25.3″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Yeghishe Arakeal Monastery
Եղիշե Առաքեալ վանք
Mataghis, Artsakh

17th century (1691), under occupation

40°20’10.5″N 46°41’43″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Amenaprkich Monastery
Ամենափրկիչ վանք
Gulistan Fortress, Artsakh

17th century, ruined, under occupation

40°20’43.0″N 46°34’54.7″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Holy Mother of God chapel
Սուրբ Աստուածածին եկեղեցի
Gulistan Fortress, Artsakh

17th century, under occupation

40°21’25.5″N 46°35’13.0″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Horokavank
Հոռեկա վանք
Talish, Artsakh

10th century, ruined, under occupation

40°22’17″N 46°41’45.5″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vankasar church
Վանքասարի եկեղեցի
near Tigranakert Fortress, Tigranakert, Artsakh

6-7th century, under occupation

40°04’19″N 46°53’14.5″E

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Back to top