Ελληνικά (19ος αι.)

 

 

“Πιστεύω καί Ὁμολογῶ”

Ἄγιος Νερσές ὁ πλήρης χάριτος Θεοῦ (1102-1173)
.

~
– α’ –
Μετὰ πίστεως ἐξομολογοῦμαι καὶ προσκυνῶ Σὲ
τὸν Πατέρα, Υἱὸν καὶ Πνεύμα Ἅγιον,
τὴν ἀπλαστον καὶ ἀθάνατον φύσιν,
τὸν κτίστην τῶν ἀγγέλων, καὶ τῶν ἀνθρώπων,
καὶ ὄλων τῶν κτισμάτων.
ἐλέησον τὰ κτίσματὰ σου.
~~~~
– β’ –
Μετὰ πίστεως ἐξομολογοῦμαι καὶ προσκυνῶ Σὲ
τὴν Ἁγιωτάτην καὶ Ὁμοούσιον Τριάδα,
τὴν μίαν Θεότητα, τὸ φῶς τὸ ἀδιαίρετον,
τὸν κτίστην τοῦ φωτός, καὶ διώκτην τοῦ σκότους,
ἀποδίωξον ἀπό τὴν ψυχήν μου τὸ σκότος τῆς ἁμαρτίας
καὶ ἀγνοίας, καὶ φώτισον ἐν τὴ ὤρα ταύτη τὸν νοῦν μου,
ἵνα δυνηθῶ προσφέρειν σοι εὐπροσδέκτους δεήσεις,
καὶ ἐπιτύχω παρὰ σου τῆς αἰτήσεως μου.
Καὶ ἐλέησον με τὸν ὑπερβαλλόντος ἡμαρτηκότα σοι.
~~~~
– γ’ –
Πάτερ οὐράνιε καὶ Θεὲ ἀληθινὲ,
ὁ ἀποστείλας τὸν ἀγαπητόν σου Υἱὸν
διὰ νὰ ζητήση τὸ ἀπολωλός πρόβατον,
ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανόν καὶ ἐνώπιον σου,
δέξου καμὲ καθώς ὑπεδέχθης τὸν Ἅσωτον Υἱὸν,
καὶ ἐνδύσαι μὲ τὴν πρώτην στολήν,
τὴν ὀποίαν ἐκδύθην διὰ τὰς ἁμαρτίας μου.
Καὶ ἐλέησον τὰ κτίσματὰ σου,
καὶ ἐμὲ τὸν ὑπερβαλλόντος ἡμαρτηκότα σοι.
~~~~
– δ’ –
Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, Θεὲ ἀληθινὲ, ὁ ταπεινῶσας ἐαυτόν
ἐκ τοῦ κόλπου τοῦ Πατρός, καὶ σαρκωθείς
εἰς τὴν κοιλίαν τῆς Ἁγιωτάτης Παρθένου Μαρίας
διὰ τὴν σωτηρίαν μας, ὁ σταυρωθεὶς, καὶ ταφεὶς,
καὶ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν, καὶ ἀναβάς εἰς τὸν Πατέρα,
ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανόν καὶ ἐνώπιον σου,
μνήσθητί μου, ὠς ἐμνήσθης τοῦ ληστού,
ὄταν ἔλθης εἰς τὴν Βασιλείαν σου.
Καὶ ἐλέησον τὰ κτίσματὰ σου,
καὶ ἐμὲ τὸν ὑπερβαλλόντος ἡμαρτηκότα σοι.
~~~~
– ε’ –
Πνεῦμα Θεοῦ, Θεὲ ἀληθινὲ,
ὁ καταβάς εἰς τὸν Ἱορδάνην ποταμόν, καὶ εἰς τὸν Δεῖπνον,
ὁ φωτίσας μὲ διὰ τοῦ Βαπτίσματος τῆς ἀγιωτάτης Πηγῆς,
ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανόν καὶ ἐνώπιον σου,,
καθάρισον μὲ πάλιν διὰ τοῦ θείου σου πυρός,
καθώς ἐκαθάρισας ποτὲ τοῦς Ἀποστόλους
διὰ τῶν πύρινων γλωσσῶν.
Καὶ ἐλέησον τὰ κτίσματὰ σου,
καὶ ἐμὲ τὸν ὑπερβαλλόντος ἡμαρτηκότα σοι.
~~~~
– στ’ –
Ἅκτιστε Φύσις ἥμαρτον ἐνώπιον σου
μὲ τὸν νοῦν, μὲ τὴν ψυχὴν, καὶ μὲ τὸ σῶμα μου,
μὴ μνησθῆς τῶν ἀπερασμένων ἁμαρτιῶν μου
διὰ τὸ ὄνομα σου τὸ Ἅγιον.
Καὶ ἐλέησον τὰ κτίσματὰ σου,
καὶ ἐμὲ τὸν ὑπερβαλλόντος ἡμαρτηκότα σοι.
~~~~
– ζ’ –
Παντεπίσκοπε, ἥμαρτον ἐνώπιον σου
με τοῦς λογισμούς, με τοῦς λόγους καὶ με τὰ ἔργα,
ἐξάλειψον τὸ χειρόγραφον τῶν ἁμαρτιῶν μου,
καὶ γράψον τὸ ὄνομα μου εἰς τὴν βίβλον τῆς ζωῆς.
Καὶ ἐλέησον τὰ κτίσματὰ σου,
καὶ ἐμὲ τὸν ὑπερβαλλόντος ἡμαρτηκότα σοι.
~~~~
– η’ –
Κρυφιογνώστα, ἥμαρτον ἐνώπιον σου
ἐκουσίως, καὶ ἀκουσίως, εἰδώς τε καὶ μὴ εἰδώς,
συγχώρησον μοι τῶ ἀμαρτωλῶ,
ὄστις ἐκ τῆς τοῦ Βαπτίσματος γεννετῆς μου
ἄχρι τοῦ νῦν ἥμαρτον ἐνώπιον τῆς Θεότητός σου
μὲ τὰς αἰσθήσεις, καὶ μὲ ὄλα μου τὰ μέλη.
Καὶ ἐλέησον τὰ κτίσματὰ σου,
καὶ ἐμὲ τὸν ὑπερβαλλόντος ἡμαρτηκότα σοι.
~~~~
– θ’ –
Πάντων προστάτα, θοῦ τοῖς ὀφθαλμοῖς μου
φυλακὴν τοῦ φόβου σου, διὰ νὰ μὴ βλέπωσι κακῶς,
καὶ τοῖς ὠτίοις μου,
διὰ νὰ μὴν ἡδύνομαι εἰς τὸ νὰ ἀκούω τοῦς πονηρούς λόγους,
καὶ τῶ στόματὶ μου, διὰ νὰ μὴ λαλῶ τὸ ψεῦδος,
καὶ τὴ καρδία μου, διὰ νὰ μὴ συλλογίζομαι τὰ ἀθέμιτα,
καὶ ταῖς χερσὶ μου, διὰ νὰ μὴ πράττω τὴν ἀνομίαν,
καὶ τοῖς ποσὶ μου, διὰ νὰ μὴ πορεύωμαι εἰς τὴν ὀδόν τῆς ἀσεβείας,
καὶ κατεύθυνον τὰ κινήματα αὐτῶν,
διὰ νὰ ἡναι πάντοτε κατὰ τὰς ἐντολάς σου.
Καὶ ἐλέησον τὰ κτίσματὰ σου,
καὶ ἐμὲ τὸν ὑπερβαλλόντος ἡμαρτηκότα σοι.
~~~~
– ι’ –
Χριστὲ πῦρ ζωοποιοῦν, ἄναψον εἰς τὴν ψυχὴν μου
τὸ πῦρ τῆς ἀγάπης σου, τὸ οποίον ἔχυσες εἰς τὴν γῆν,
διὰ νὰ ἀφανίση τὴν ἀκαθαρσίαν τῆς ψυχῆς μου,
καὶ νὰ καθαρύση τὴν συνείδησιν μου,
καὶ τὰς ἁμαρτίας τοῦ σῶματος μου, καὶ νὰ ἀνάψη
τὸ φῶς τῆς ἐλλάμψεως σου εἰς τὴν καρδίαν μου.
Καὶ ἐλέησον τὰ κτίσματὰ σου,
καὶ ἐμὲ τὸν ὑπερβαλλόντος ἡμαρτηκότα σοι.
~~~~
– ια’ –
Σοφὶα τοῦ Πατρὸς, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ,
δὸς μοι τὴν σοφίαν τοῦ φρονεῖν, λαλεῖν τε
καὶ ποιεῖν τὰ ἀγαθά ἐνώπιον σου διὰ παντῶς,
καὶ φύλαξον με ἀπὸ τοῦς διαλογισμούς,
καὶ λόγους, καὶ ἀπὸ τὰ κακά ἔργα.
Καὶ ἐλέησον τὰ κτίσματὰ σου,
καὶ ἐμὲ τὸν ὑπερβαλλόντος ἡμαρτηκότα σοι.
~~~~
– ιβ’ –
Ἀγαθοδέκτα Κύριε, ὅς τις τελειοῖς τὴν θέλησιν πάντων,
μὴ μὲ ἀφήσης νὰ περιπατῶ κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ ἐμαυτοῦ μου,
ἀλλὰ καθοδήγησόν με
νὰ ἦμαι πάντοτε κατὰ τὸ φιλάγαθον σου θέλημα.
Καὶ ἐλέησον τὰ κτίσματὰ σου,
καὶ ἐμὲ τὸν ὑπερβαλλόντος ἡμαρτηκότα σοι.
~~~~
– ιγ’ –
Οὐράνιε Βασιλεῦ δός μοι τὴν Βασιλείαν,
ἥν ὐπέσχουν τοῖς φίλοις σου,
καὶ ἐνδυνάμωσον τὴν καρδίαν μου,
διὰ νὰ μισῶ τὴν ἁμαρτίαν,
καὶ νὰ ἀγαπῶ Σὲ μόνον, καὶ νὰ ποιῶ τὸ θέλημά σου.
Καὶ ἐλέησον τὰ κτίσματὰ σου,
καὶ ἐμὲ τὸν ὑπερβαλλόντος ἡμαρτηκότα σοι.
~~~~
– ιδ’ –
Προστάτα τοῦ σου πλάσματος,
φύλαττέ με τὸ σημείον τοῦ Σταυροῦ σου
τὴν ψυχὴν, καὶ τὸ σῶμα μου ἀπὸ τὴν ἀπάτην τῆς ἁμαρτίας,
ἀπὸ τὸν πειρασμόν, καὶ ἐξ ἀνθρῶπων ἀδίκων,
καὶ παντὸς κινδύνου ψυχῆς καὶ σῶματος.
Καὶ ἐλέησον τὰ κτίσματὰ σου,
καὶ ἐμὲ τὸν ὑπερβαλλόντος ἡμαρτηκότα σοι.
~~~~
– ιε’ –
Χριστὲ ὁ φύλαξ πάντων ἡμῶν,
ἠ δεξιά σου ἀς μὲ ὐπερασπίζεται ἠμέραν καὶ νύκτα,
εἰς τὸν οἷκον μου, καὶ εἰς τὸν δρόμον μου,
εἰς τὸν ὕπνον, καὶ ἐν τῶ ἐγερθῆναι με,
δια νὰ μὴ δειλιάσω πώποτε.
Καὶ ἐλέησον τὰ κτίσματὰ σου,
καὶ ἐμὲ τὸν ὑπερβαλλόντος ἡμαρτηκότα σοι.
~~~~
– ιστ’ –
Κύριε Θεὲ μου, ὁ ἀνοίγων τὴν χεῖρα σου,
καὶ πληρῶν ὄλα τὰ κτίσματα τοῦ ἐλέους σου,
παρατίθημή σοι τὸν ἐμαυτόν μου, φύλαξὸν με,
καὶ ἐτοίμασον τὰς χρείας τῆς ψυχῆς μου,
καὶ τοῦ σῶματος μου ἄχρι τέλους ζωῆς μου.
Καὶ ἐλέησον τὰ κτίσματὰ σου,
καὶ ἐμὲ τὸν ὑπερβαλλόντος ἡμαρτηκότα σοι.
~~~~
– ιζ’ –
Ὀδηγὲ τῶν πλανωμένων,
ἀπομάκρυνόν με ἀπὸ τὰ κακὰ μου ἤθη,
καὶ ἐντύπωσον εἰς τὴν ψυχὴν μου
τὴν φόβεράν ἠμέραν τοῦ θανάτου,
τὸν φόβον τῆς κολάσεως, καὶ τὴν αγάπην τοῦ Παραδείσου,
ἵνα μετανοήσω ἐκ τῆς ἁμαρτίας, καὶ πράξω τὴν δικαιοσύνην.
Καὶ ἐλέησον τὰ κτίσματὰ σου,
καὶ ἐμὲ τὸν ὑπερβαλλόντος ἡμαρτηκότα σοι.
~~~~
– ιη’ –
Πηγή τῆς ἀθανασίας,
κάμε νὰ ρεύσωσιν ἀπὸ τοῦς ὁφθαλμοῦς τῆς καρδίας μου
τὰ δάκρυα τῆς μετανοίας, καθὼς τῆς πόρνης,
διὰ νὰ πλύνω τὰς ἁμαρτὶας τῆς ψυχῆς μου,
πρὶν ἀναχωρήσω ἀπὸ τὸν κόσμον τοῦτον.
Καὶ ἐλέησον τὰ κτίσματὰ σου,
καὶ ἐμὲ τὸν ὑπερβαλλόντος ἡμαρτηκότα σοι.
~~~~
– ιθ’ –
Δοτὴρ τοῦ ἐλέους, ἀξίωσόν με μὲ τὴν Καθολικὴν Πίστην,
μὲ τὰ καλά ἔργα, καὶ μὲ τὴν Κοινωνὶαν
του Ἁγὶου σου Σώματος καὶ Αἵματος, νὰ ἔλθω πρὸς Σὲ.
Καὶ ἐλέησον τὰ κτίσματὰ σου,
καὶ ἐμὲ τὸν ὑπερβαλλόντος ἡμαρτηκότα σοι.
~~~~
– κ’ –
Ἀγαθοποιὲ Κύριε, ἐγχείρισον μοι εἰς τὸν καλὸν ἄγγελον,
διὰ νὰ με κάμη νὰ παραδῶσω ἡδέως τὴν ψυχὴν μου,
καὶ νὰ περάσω χωρὶς κόπον τὴν πονηρὶαν,
ὄπου εἴναι ὐποκάτω τοῦ οὐρανοῦ.
Καὶ ἐλέησον τὰ κτίσματὰ σου,
καὶ ἐμὲ τὸν ὑπερβαλλόντος ἡμαρτηκότα σοι.
~~~~
– κα’ –
Χριστὲ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν,
ἀξίωσον τὴν ψυχὴν μου ἦδει μὲ χαρὰν τὸ φῶς τῆς δόξης σου
εἰς τὴν ὥραν τοῦ θανάτου μου, καὶ ὦν ἀναπαυθῶ με τὴν ἐλπίδα
τῶν ἀγαθῶν εἰς τὴν κατοικίαν τῶν δικαίων
ἄχρι τῆς ἠμέρας τῆς δευτέρας Παρουσίας σου.
Καὶ ἐλέησον τὰ κτίσματὰ σου,
καὶ ἐμὲ τὸν ὑπερβαλλόντος ἡμαρτηκότα σοι.
~~~~
– κβ’ –
Κριτὰ δίκαιε, ὄταν ἔλθης ἐν τὴ δόξη τοῦ Πατρὸς σου
διὰ νὰ κρίνης ζῶντας καὶ νεκρούς, μὴ εισέλθης εἰς κρίσιν
μετὰ τοῦ δούλου σου, ἀλλὰ λύτρωσαὶ με ἀπὸ τὸ αιώνιον πῦρ,
καὶ ἀξίωσὸν με νὰ ἀκούσω τὴν μακάριαν κλήσιν τῶν Άγίων
ἐν τῆ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Καὶ ἐλέησον τὰ κτίσματὰ σου,
καὶ ἐμὲ τὸν ὑπερβαλλόντος ἡμαρτηκότα σοι.
~~~~
– κγ’ –
Παντελεήμων, ἐλέησον τοῦς πιστεύοντας εἰς Σὲ,
τοῦς συγγενεῖς μου, καὶ τοῦς ἀλλοτρίους,
τοῦς γνωστούς τε καὶ αγνώστους μοι,
ζωντανοῦς καὶ ἀποθαμένους,
καὶ χαρίσαι εἰς τοῖς ἐχθρούς μου, καὶ ἐναντίους
την ἄφεσιν τῶν ἐγκλημάτων, δι’ ὦν με ἔβλαψαν,
καὶ μετάτρεψον αὐτοῖς ἀπὸ τὴν κατ’ ἐμοῦ κακίαν,
διὰ νὰ γίνουν ἄξιοι τοῦ ἐλέους σου.
Καὶ ἐλέησον τὰ κτίσματὰ σου,
καὶ ἐμὲ τὸν ὑπερβαλλόντος ἡμαρτηκότα σοι.
~~~~
– κδ’ –
Ἔνδοξε Κύριε, δέξου τὰς δεήσεις τοῦ δούλου σου,
καὶ πλήρωσον εἰς τὸ ἀγαθὸν τὴν γνώμην μου,
διὰ μεσιτείας τῆς Ἁγιωτάτης Θεοτόκου,
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ,
τοῦ Άγίου πρωτομάρτυρος Στεφάνου,
τοῦ Άγίου Γρηγορίου τοῦ Φωτιστοῦ ἡμῶν,
τῶν Άγίων σου Ἀποστόλων,
Προφητῶν, Διδασκάλων, Μαρτύρων,
Πατριαρχῶν, Ἀναχωρητῶν, Παρθένων,
καὶ ὄλων τῶν ἄλλων Ἁγίων οὐρανίων τε καὶ γηίνων.
Σοὶ δὲ, εἴη δόξα καὶ προσκύνησις τῆς ἀδιαιρέτου Τριάδος.
Εἰς τοῦς αἰῶνας τῶν αἰιώνων, Ἀμήν.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Back to top